ODDZIAŁ W ELBLĄGU
KRS 0000154454 REGON 007025664-00901 NIP 5782206786, konto: 92 1750 0012 0000 0000 3176 9051 Raiffeisen Bank Polska SA
Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, elblag@toz.pl
tel: 793-739-108 (w godzinach 12-17) === Facebook: TOZ Elbląg

Interwencje

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego i nie ma żadnych specjalnych uprawnień. Członkowie TOZ interweniują zarówno spontanicznie jak i po zgłoszeniach innych osób, w miarę swoich możliwości, w sytuacjach umyślnego lub bezmyślnego okrucieństwa wobec zwierząt. Jednak fakty takie należy zgłaszać przede wszystkim na policję, ponieważ są to przęstępstwa ścigane z urzędu zgodnie z Ustawą z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt:

Art.35.
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust.1, art.33 lub art.34 ust.1–4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1, 1a działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozb. wolności do lat 3.
Art.6
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu (...)
2) (uchylony)
3) używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;
4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;
6) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;
7) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;
8) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki;
9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa;
11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
12) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;
13) (uchylony)
14) trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia możliwości niezbędnego ruchu;
15) organizowanie walk zwierząt;
16) obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);
17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie;
19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Uciążliwości powodowane przez zwierzęta domowe można zgłaszać do Straży Miejskiej, jako naruszenie par.14 Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy miasto Elblag

Porzucone psy należy zgłaszać do Schroniska dla zwierząt (z terenu Elbląga - tel.552341646), także tam ranne lub chore zwierzęta, właczając ptaki.

Bociany, ptaki i zwierzęta dzikie z okolic Elbląga można zgłaszać do Fundacji Centrum Pomocy Dzikim Zwierzętom - Gronowo Górne tel: 502 532 569